Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού Crow Runner

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού Crow Runner

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο “PROGRAM”, μετά το πλήκτρο “1” και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο “ENTER”

Βήμα 2

Πατήστε “1” και μετά “ENTER”

Βήμα 3

Ο κωδικός θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο, για να εισάγετε τον νέο Κύριο κωδικό.

Σημείωση: Ο κωδικός μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό 1 έως 6 ψηφίων. Συνιστάται η χρήση ενός κωδικού πολλαπλών ψηφίων.

Βήμα 4

Πατήστε το πλήκτρο “ENTER”, για να αποθηκεύσετε τον νέο κωδικό.

Ο νέος κωδικός θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το σύστημα θα παράγει 3 ηχητικά σήματα μικρής διάρκειας, εάν η εισαγωγή του κωδικού ήταν σωστή ή 1 ηχητικό σήμα μεγάλης διάρκειας, εάν ο κωδικός δεν έγινε αποδεκτός.

Βήμα 5

Πατήστε τα πλήκτρα “PROGRAM” και μετά “ENTER”, για να βγείτε από την κατάσταση Προγραμματισμού Κωδικών.

Βήμα 6

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Βήμα 1

Πατήστε τα πλήκτρα “PROGRAM”, μετά το πλήκτρο “1” και μετά το “ENTER”

Βήμα 2

Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό Χρήστη (2 έως 100) και πατήστε το πλήκτρο “ENTER”.

πχ. <2> και μετά “ENTER”.

Εάν υπάρχει ήδη ένας κωδικός για αυτόν το χρήστη, θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο υπάρχων κωδικός.

Βήμα 3

Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον νέο κωδικό.

Ο κωδικός μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό 1 έως 6 ψηφίων. Ο νέος κωδικός αντικαθιστά τον παλαιό.

Βήμα 4

Πατήστε το πλήκτρο “ENTER” για να αποθηκεύσετε τον νέο κωδικό, ο νέος κωδικός θα αναβοσβήνει και το σύστημα θα παράγει 3 ηχητικά σήματα μικρής διάρκειας.

Βήμα 5

Για να προσθέσετε επιπλέον χρήστες επιστρέψτε στο Βήμα 2 και επαναλάβετε την διαδικασία για όλους τους χρήστες.

Βήμα 6

Πατήστε τα πλήκτρα “PROGRAM” και μετά “ENTER”, για να βγείτε από την κατάσταση προγραμματισμού.

Βήμα 7

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.